REGULAMIN i HARMONOGRAM KONCERTU: BYĆ JAK CZESŁAW NIEMEN

REGULAMIN IMPREZY BILETOWANEJ - KONCERT - WIDOWISKO MUZYCZNE „BYĆ JAK CZESŁAW NIEMEN”.

BYĆ JAK CZESŁAW NIEMEN - KONCERT I WYSTAWA

HARMONOGRAM KONCERTU I WYSTAWY:

 • NAZWA: BYĆ JAK CZESŁAW NIEMEN - koncert - widowisko muzyczne 
 • TERMIN: 26.11.2019 
 • GODZINA OTWARCIA BRAM: 17.30 
 • GODZINA OTWARCIA WYSTAWY: 18.00 
 • GODZINA KONCERTU: 19.00* / *w związku z realizacją TV prosimy o przybycie minimum 30 minut przed godziną koncertu

LISTA ARTYSTÓW:
 • Kayah 
 • Aga Zaryan 
 • Kasia Kowalska 
 • Natalia Niemen 
 • Eleonora Atalay 
 • Sławek Uniatowski 
 • Sebastian Karpiel-Bułecka 
 • Olga Szomańska 
 • Kwartet Rampa 
 • Janusz Radek 
 • Maciej Balcar 
 • Bartosz Porczyk 
 • Mateusz Ziółko 
 • Kamil Bijoś 
 • Stanisław Soyka 
 • Małgorzata Ostrowska 
 • Tadeusz Seibert

REGULAMIN IMPREZY BILETOWANEJ - BYĆ JAK CZESŁAW NIEMEN

 • 1. Organizatorem Imprezy Biletowanej BYĆ JAK CZESŁAW NIEMEN jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.  
 • 2. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje regulamin imprezy biletowanej, na którą został wydany niniejszy bilet, regulamin imprezy masowej, regulamin obiektu oraz regulamin bileterii przy udziale której zakupiony jest bilet. 
 • 3. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy, w wyznaczanym dniu i do zajęcia oznaczonego na bilecie miejsca. 
 • 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wyznaczonego na posiadanym przez uczestnika bilecie. Uczestnik na wezwanie organizatora do zmiany miejsca ma obowiązek podporządkować się jego decyzji.  
 • 5. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie umieszczonej na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż umieszczona na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp.  
 • 6. Zakupiony bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi z wyjątkiem postanowień pkt. 6 i 7 niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem ceny umieszczonej na bilecie na odwołaną imprezę. 
 • 7. Zwroty biletów przyjmowane są w przypadku odwołania imprezy lub terminu odbycia się imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu lub w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 
 • 8. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników wydarzenia, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.  
 • 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.  
 • 10. Jakikolwiek zapis imprezy w systemie audio, video albo taśmie światłoczułej w całości lub w części bez zezwolenia jest zabronione. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczony sprzęt i nośnik.  
 • 11. W przypadku dokonywania zapisu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń. 
 • 12. Posiadacz biletu akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku i wypowiedzi oraz udziela zgody Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17, na dysponowanie materiałami z jego udziałem, nieodpłatnego, nieodwołalnego prawa do wykorzystania zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych, na których utrwalony jest jego wizerunek. Zgadza się, by Telewizja Polska S.A. umieszczała jego wypowiedzi i wizerunek w audycjach, które będą eksploatowane w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo, na następujących polach eksploatacji:  
a) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym techniką, jaką wykonany został oryginał, jak również każdą inną, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;   b) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt a – wprowadzanie ich do obrotu, najem, użyczanie;  c) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:  i. wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
ii. wszelkie publiczne udostępnianie filmu lub materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach wymienionych w lit. i;  iii. wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.  d) Pola eksploatacji, o których mowa w pkt. a–c powyżej, obejmują jednocześnie wyłączne prawa Telewizji Polskiej S.A. do:  e) zezwalania, z prawem dalszego udzielania tego prawa, na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do rozporządzania i korzystania z wszelkich opracowań, zwłaszcza adaptacji, przeróbek i tłumaczeń, oraz formatowania i dalszej eksploatacji i dystrybucji formatu, w tym korzystania w części lub całości w celu stworzenia, wydania i wprowadzenia do obrotu na jego podstawie innych dóbr, w tym utworów, dzieł i produktów, łączenia i zestawiania z innymi dziełami i produktami, skracania, wprowadzania zmian, eksploatacji elementów, w tym fragmentów, również poza audycją telewizyjną, w tym w ramach innych dzieł, produktów, usług czy utworów;  f) rozporządzania i korzystania, zwłaszcza w zakresie elementów składowych, w tym wkładów twórczych (w tym tytułu, scenariusza, dowolnie wybranych fragmentów, ścieżki dźwiękowej, obrazu, logotypów, znaków graficznych, oprawy muzycznej, scenografii, fotosów, wizerunków, postaci, przedstawień, obrazów i symboli) do celów reklamy, promocji:  i. audycji telewizyjnej i jej eksploatacji, w tym w zakresie okładek nośników i innych wszelkiego rodzaju opakowań niezbędnych do eksploatacji;  ii. Telewizji Polskiej S.A. i jej działalności, w tym jej produktów i usług, poszczególnych jej jednostek lub podmiotów trzecich, w tym do tzw. merchandisingu, tj. tworzenia z użyciem audycji telewizyjnej lub jej elementów (w tym jako podstawy i inspiracji), produkcji, komercjalizacji, dystrybucji, reklamy i/lub promocji, jak i wszelkiej innej eksploatacji, wszelkich produktów i/lub usług zarówno Telewizji Polskiej S.A., jak i osób trzecich („Prawa merchandisingowe”);  g) przerywania w celu umieszczania reklam, w tym przekazów autopromocyjnych oraz telesprzedaży, zgodnie z potrzebami podmiotu eksploatującego i poszanowaniem obowiązujących regulacji prawnych, oraz do umieszczania zapowiedzi programowych przyszłych (kolejnych) audycji, informacji, konkursów i wskazań sponsorskich, jak również kompresji (zawężania) obrazu do maks. 2/3 podczas emisji napisów końcowych.
 • 13. Telewizja Polska S.A. ma prawo przenieść nabyte prawa na osoby trzecie.  
 • 14. Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w postaci wizerunku i wypowiedzi w postaci zdjęć, materiałów filmowych i telewizyjnych jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa (Organizator). Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.  
 • 15. Uczestnik imprezy biletowanej BYĆ JAK CZESŁAW NIEMEN najpóźniej w dniu imprezy musi mieć ukończone 15 lat. Osoby poniżej 15 roku życia mogą brać udział w imprezie wyłącznie pod stałą opieka osoby dorosłej i na wyłączna jej odpowiedzialność. Opiekun zobowiązany jest do potwierdzenia praw do opieki nad osobą małoletnią na każde wezwanie Organizatora.  
 •  UWAGA: BILETY NALEŻY KUPOWAĆ TYLKO W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY. KUPNO BILETU U OSÓB POSTRONNYCH NIESIE ZE SOBĄ RYZYKO NABYCIA BILETU FAŁSZYWEGO, ZA KTÓRY ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. POSIADACZ PODROBIONEGO BILETU NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY NA IMPREZĘ.  
 •  WSZYSTKIE REGULAMINY W TYM REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORAZ REGULAMIN OBIEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE ORGANIZATORA www.sprzedaz.tvp.pl.