Regulamin konkursu „Uroczysta premiera filmu Zieja”

Regulamin konkursu „Uroczysta premiera filmu Zieja”

Telewizja Polska
I. Postanowienia wstępne 
1. Organizatorem konkursu „Uroczysta premiera filmu Zieja”, zwanego dalej Konkursem, jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą przy ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100679, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521-04-12-987, REGON 010418973, której kapitał zakładowy wynosi 286 596 500 zł złotych (zwana dalej Organizatorem). 
 2. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach programu Teleexpress emitowanego w TVP1 w dniu 20.02.2020 o godz. 17.00 i zakończy się 20.02.2020 o godz. 20.00. 
3. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem"), może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zdolne do wykonywania czynności prawnych. 
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
II. Zasady Konkursu 
1. Konkurs polega na wysłaniu wiadomości e-mail w czasie trwania konkursu, określonego w punkcie I. ustęp 2., na adres: bilety@tvp.pl z odpowiedzią na pytanie „Jak rozumiesz motto życiowe ks. Jana Ziei „Nie zabijaj nigdy nikogo”. 
2. Z chwilą przedstawienia odpowiedzi Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z odpowiedzi (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji: 
a) pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
 b) modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie odpowiedzi z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości odpowiedzi lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie; 
c) trwałe lub czasowe utrwalanie odpowiedzi i zwielokrotnianie odpowiedzi w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
 d) korzystanie z odpowiedzi poprzez m.in. publikowanie odpowiedzi w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych; 
e) inne niż określone w pkt. d korzystanie z odpowiedzi w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
 f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 
g) prawo do udostępniania Odpowiedzi do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji; 
3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagród, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 
5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2019, poz.847, t.j.). 
6. Osoba przystępująca do Konkursu staje się jego Uczestnikiem i tym samym akceptuje:
a. w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, 
b. potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
III. Nagrody 
1. Nagrodami w konkursie jest 10 2-osobowych zaproszeń na film „Zieja” na uroczystą premierę filmu, która odbędzie się 24 lutego 2020 r. w kinie Multikino w Złotych Trasach w Warszawie o godz. 20:00 Wartość nagrody, 2 – osobowego zaproszenia dla celów podatkowych wynosi 80,00 zł brutto. 
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję nadzorującą przebieg Konkursu (dalej „Komisja Konkursowa”). 
 3. W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji Konkursowej. 
4. Nagrody przyznane zostaną tym Uczestnikom, których odpowiedzi na pytanie, o którym mowa w punkcie II ust. 1 otrzymały najwyższe noty od Komisji Konkursowej, pod względem:
 • wiedzy dotyczącej Zadania Konkursowego 
• oryginalności 
 • kreatywności 
 • poprawności językowej. 
5. Laureatów Konkursu wybierze Komisja Konkursowa. 
6. Informacja o przyznaniu nagrody w Konkursie zostanie przesłana drogą elektroniczną najpóźniej do dnia 21 lutego 2020 r. na adres e-mail, z którego Uczestnik nadesłał potwierdzenie zamiaru odbioru nagrody konkursowej bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 
7. Zaproszenia na uroczystą premierę będą do odbioru w punkcie akredytacyjnym w kinie Multikino w Złotych Tarasach w Warszawie na godzinę przed rozpoczęciem uroczystej premiery w dniu 24.02.2020 r.
IV. Dane osobowe 
1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) dane osobowe uzyskane od Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu, w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. 
 2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Każdy z Uczestników, poprzez przystąpienie do Konkursu, tj. przesłanie wiadomości e -mail na adres: bilety@tvp.pl , akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa.
 5. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie: a) realizacji zawartej umowy - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu; 
6. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. 
7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w trakcie trwania Konkursu oraz w okresie koniecznym na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 
 8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym u Organizatora można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych/konkurs”.
 9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest konieczne do uczestnictwa w Konkursie. 
 10. Dane Uczestnika nie będą poddawane profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
 11. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla przeprowadzenia Konkursu, może mieć miejsce wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO. 
 12. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi prawne na rzecz TVP oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie TVP w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszym Regulaminem.
V. Postanowienia końcowe 
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie www.sprzedaz.tvp.pl 
 2. Zgłoszenia do Zadania Konkursowego nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu. 
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać na adres: TVP SA, Biuro Sprzedaży i Współpracy Międzynarodowej, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 
4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin, przy czym zmiany te nie będą mieć wpływu na zgłoszenia uczestników pozostawione przed tymi zmianami. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia Konkursu z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych wpływających na zawartość programową TVP oraz sił natury uniemożliwiających przekazywanie sygnału telewizyjnego niezbędnego do promowania Konkursu na antenie TVP. 
 7. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny, dla siedziby Organizatora.